ازمون آیین نامه رانندگی (شماره 16)

تعداد سوالات : 30 سوال

مهلت پاسخگویی در این آزمون : 20 دقیقه

شما همانند ازمون اصلی برای قبولی باید به 26 سوال پاسخ صحیح دهید

درآخر نمره قبولی و یا رد شدن بعد از دکمه پایان قابل مشاهده می باشد

همچنین جواب صحیح سوالات را هم می توانید در پایان آزمون مشاهده کنید

در قسمت نکات جواب ها قابل مشاهده می باشد هخر چند پیشنها می کنیم اگر می خواهید شبیه آزمون اصلی خودتان را به صورت جدی محک بزنید به نکات نگاه نکنید.

تعداد سوالات : 30 سوال

 


برگشت به ازمون ایین نامه 1400