رنگ تابلوهای راهنمایی و رانندگی

رنگ تابلوهای رانندگی: دراین قست از سایت درایوینگ توضیحات کوتاهی در مورد شکل و رنگ تابلوهای راهنمایی و رانندگی خواهیم داد. شما برای اینکه بتوانید این تابلوها را بهتر به حافظه بسپارید باید حتما به رنگ و اشکال این تابلوها توجه نمائید.

آپدیت جدید 1401

مطمئنا شما اگر بتوانید مفهوم رنگ و اشکال هندسی تابلو ها را یاد بگیرید راحتر می توانید تابلو ها را به خاطر بسپارید.

حتما پیشنهاد می کنم بعد از مشاهده قسمت تابلو ها علائم راهنمایی و رانندگی و همین قسمت (رنگ و شکل تابلوهای رانندگی) حتما بخش تابلوهای مشابه رانندگی را هم مشاهده کنید.

رنگ تابلوهای رانندگی براساس اشکال هندسی
رنگ تابلوهای رانندگی

راهنمایی رنگ تابلوهای رانندگی و شکل تابلو ها

رنگ ها در علایم راهنمایی و رانندگی در عبور و مرور مفهوم خاصی دارند که در پایین این صفحه به صورت خلاصه اشاره کردیم (کتاب آیین نامه رانندگی صفحه 20)

مفهوم رنگ ها در عبور و مرور

رنگ ها در قوانین راهنمایی و رانندگی مهم می باشند و معنای متفاوتی دارند. از جمله:

رنگ قرمز: این رنگ به معنای ممنوع می باشد و معمولا به آن بازدارنده می گویند. برای به خاطر سپردن این رنگ کافیست به چراغ قرمز و عدم حرکت توجه نمود.

رنگ سبز: در این رنگ حرکت مجاز است و معمولا در جاده مسیر را با این رنگ مشخص می کنند.

رنگ آبی: از این رنگ برای خبر دادن استفاده می کنند یا در جهت راهنمایی کردن.

رنگ زرد: زرد را نیز می توان با چراغ راهنمایی به خاطر سپرد و با فکر کردن به اینکه رنگ زرد در چراغ یک رنگ هشدار دهنده است باید گفت این رنگ در راهنمایی و رانندگی به معنای هشدار می باشد.

رنگ نارنجی: نارنجی مکان های آموزشی و اداری را مشخص می کند.

رنگ قهوه ای: می تواند راهنمای مناطق گردشگری و تفریحی باشد.

سیاه و سفید: سیاه و سفید راهنمای مسیر و علائم دستوری هستند.

تابلوهای راهنمایی و رانندگی براساس اشکال هندسی

در کنار وجود  رنگ ها، شکل تابلوهای علائم عبور و مرور نیز در قوانین راهنمایی و رانندگی تاثیر گذار می باشد.

تابلوهای مستطیل افقی: معمولا از این تابلوها برای هشدار و راهنمایی در خطراتی که به تعمیرات مرتبط هستند، استفاده می کنند.

مستطیل افقی لوزی درتابلوهای رانندگی

تابلو های مستطیل قائم (مستطیل ایستاده ) : این شکل معمولا تابلو های دستوری و خدماتی می باشند(معمولا این تابلوها یا خدمات را معرفی می کنند یا دستور صادر می کنند.)

مستطیل قائم لوزی درتابلوهای رانندگی

مستطیل پرچمی یا مستطیلی که یک سر آن مثلث باشد: علائم راهنما را به نمایش می گذارند.

مستطیل پرچمی لوزی درتابلوهای رانندگی

تابلو های مثلث متساوی الاضلاع (مثلثی که سر آن رو به پایین است یا مثلث متساوی الاضلاح نشسته روی یک راس:)  :این نوع تابلوها حق تقدم را مشخص می کنند.

مثلث متساوی الاضلاع لوزی درتابلوهای رانندگی

تابلوهایی با علائم هشت گوشه: این تابلوها را تابلوی توقف می نامند و به معنای ایست می باشند.

هشت گوشه در تابلوهای رانندگی

تابلوی لوزی: شروع و پایان حق تقدیم را در مسیرهای مختلف نشان می­دهند.

لوزی در تابلوهای رانندگی

مربعی که یک سر آن مثلث است(مربع پنج گوش): هشدار مدرسه

تابلو مربع پنج گوش

تابلو شکل دایره: این شکل یکی از مهم ترین شکل ها می باشد که معمولا دستوری صادر می کنند یا بازدارنده هستند.

تابلو دایره ای شکل

مثلث متساوی الاضلاع: علامت هشدار دهنده برای خطر

مثلث متساوی الاضلاع

سوالات آیین نامه مربوط به رنگ تابلو ها

بخشی از سوالات آیین نامه 1400

هنرجویان حتما به این سوالات دقت کنید چون هربار در ایین نامه رانندگی تکرار می شوند.

1- تابلو های هشدار دهنده یا … بیشتر به صورت … با نوار حاشیه … رنگ و زمینه … رنگ می باشد.

الف – اخطاری – مثلث – قرمز – سفید

ب –  اخطاری – مربع – قرمز – سفید

ج –  اخباری – دایره – قرمز – آبی

د –  انتظامی – پنج ضلعی – قرمز – سفید

گزینه صحیح : الف

 2- رنگ سیاه و سفید در علائم راهنمایی به چه معناست؟

الف – دستوری و راهنمای مسیر در سایر راه ها

ب – راهنمای اماکن مذهبی و اخباری

ج – اخباری و گردشگری

د – هیچکدام

گزینه صحیح : الف

3- تابلوهای بازدارنده را تابلوهای … نیز می گویند که بیشتر به شکل … با نوار حاشیه ای … رنگ هستند؟

الف- انتظامی – دایره – قرمز

ب- هشدار دهنده – دایره – قرمز

ج- انتظامی – مثلث – قرمز

د- هشداردهنده – مثلث – آبی

گزینه صحیح : الف

4– تابلوها در آزاد راه ها به رنگ … هستند؟

الف- آبی

ب- قرمز

ج- سفید

د- سبز

گزینه صحیح : الف

5- مفهوم رنگ سبز در علائم عبور و مرور چیست؟مفهوم رنگ سبز در علائم عبور و مرور

الف-حرکات مجاز، راهنمای مسیر در بزرگراه ها و اماکن مذهبی

ب-منع کننده با ایست

ج-راهنما برای مناطق اداری و آموزشی و خدماتی

د-راهنما برای مناطق تفریحی و فرهنگی و گردشگری

گزینه صحیح : الف

6- مفهوم رنگ قرمز در علائم عبور و مرور چیست؟

الف- حرکات مجاز، راهنمای مسیر در بزرگ راه‌ها و اماکن مذهبیتابلو رنگ قرمز

ب- منع کننده یا ایست

ج- راهنما برای مناطق اداری و آموزشی و خدماتی

د- راهنما برای مناطق تفریحی و فرهنگی و گردشگری

جواب صحیح : ب

6- در مبحث مفهوم رنگ ‌ها و علائم عبور و مرور، مفهوم رنگ قهوه ای کدام است؟

الف- راهنمای خدماتمفهوم رنگ قهوه ای

ب- راهنمای مناطق تفریحی و گردشگری و فرهنگی

ج- علائم دستوری

د- راهنمای مسیر در سایر راه‌ها

گزینه صحیح : ب

شاید دوست داشته باشید بخوانید:  جزییات تفکیک راننده های کم خطر و پرخطر: تخفیف و امتیاز برای رانندگان متعهد در رانندگی(زمستان1400)

7- مفهوم رنگ زرد در علائم عبور و مرور چیست؟

الف – راهنما برای مناطق اداری و آموزشی و خدماتیمفهوم رنگ زرد

ب – منع کننده یا ایست

ج- هشدارهای عمومی و هشدار برای انجام عملیات ساختمانی و یا تعمیر و نگهداری

د – راهنما برای مناطق تفریحی و فرهنگی و گردشگری

گزینه صحیح : ج

8- مفهوم رنگ نارنجی در علائم عبور و مرور چیست؟

الف- راهنمای خدمات، حرکات مجاز، علائم اخباری و راهنمای مسیر در آزاد راه‌ها

ب- راهنما برای مناطق اداری و آموزشی و خدماتیمفهوم رنگ نارنجی

ج- منع کننده یا ایست

د- راهنما برای مناطق تفریحی و فرهنگی و گردشگری

گزینه صحیح : ب

9- در مبحث مربوط به رنگ ها و علائم عبور و مرور مفهوم کدام رنگ به معنی حرکات مجاز می باشد؟

الف- گزینه رنگ ها در تابلو های ایین نامه رانندگی1

ب – گزینه 2

ج – گزینه 3

د- گزینه 4

گزینه صحیح : 1

10- مفهوم رنگ آبی در علائم عبور و مرور چیست؟

الف- راهنمای خدمات، حرکات مجاز، علائم اخباری و راهنمای مسیر در آزاد راه‌هامفهوم رنگ آبی در تابلو های راهنمایی و رانندگی

ب- راهنما برای مناطق اداری و آموزشی و خدماتی – منع کننده یا ایست

د- راهنما برای مناطق تفریحی و فرهنگی و گردشگری

گزینه صحیح : الف

11- رنگ قهوه ای تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی برای کدام یک از موارد زیر است؟

 1. راهنما برای مناطق تفریحی و فرهنگی و گردشگری *
 2. علائم اخباری و راهنمای مسیر در آزاد راه ها
 3. راهنما برای مناطق اداری آموزشی و خدماتی
 4. راهنمای مسیر در بزرگراه ها و اماکن مذهبی

12- رنگ سیاه و سفید تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی برای کدام یک از موارد زیر است؟

 1. علائم اخباری و راهنمای مسیر در آزاد راه ها
 2. راهنما برای مناطق اداری آموزشی و خدماتی
 3. راهنمای مسیر در بزرگراه ها و اماکن مذهبی
 4. علامت دستوری و راهنمای مسیر در راه ها *

 

سوالات آین نامه رانندگی مربوط به اشکال و شکل های ایین نامه

1- مفهوم شکل لوزی در عبور و مرور چیست ؟مفهوم شکل لوزی در راهنمایی و رانندگی

الف – علامت دستوری , بازدارنده

ب- صرفا برای رعایت حق تقدم

ج- معمولا برای علائم راهنما

د- شروع و پایان حق تقدم مسیر

جواب صحیح : گزینه 4

2- شکل مستطیل قائم معمولا برای چه نوع تابلو هایی استفاده می شود؟

الف- شوع و پایان حق تقدم مسیرشکل مستطیل قائم در راهنمایی و رانندگی

ب- راهنما و هشدار

ج – دستوری و خدمات

د- دستوری و بازدارنده

جواب صحیح : گزینه 3

3- شکل هشت گوشه برای کدام یک از موارد زیر است؟

شکل شکل هشت گوشه در تابلو های رانندگی
شکل شکل هشت گوشه در تابلو های رانندگی
 1. صرفا برای تابلوهای ایست
 2. برای تابلوهای راهنما و هشدار برای خطرات ناشی از تعمیر و نگه داری
 3. صرفا برای رعایت حق تقدم
 4. برای تابلوهای دستوری و خدمات

جواب صحیح : 1

4- شکل مستطیل افقی برای کدام یک از موارد زیر است؟ (با سوال 2 یکی هست ولی ما هر دو سوال را قرار دادیم که هر سوالی در مورد شکل ها برای شما امد به راحتی جواب دهید)

شکل مستطیل قائم در راهنمایی و رانندگی

 1. صرفا برای تابلوهای ایست
 2. برای تابلوهای راهنما و هشدار برای خطرات ناشی از تعمیر و نگه داری
 3. صرفا برای رعایت حق تقدم
 4. برای تابلوهای دستوری و خدمات

جواب صحیح : 2

5- شکل مثلث متساوی الضلاع نشسته روی یک راس برای کدام یک از موارد زیر است؟

مفهوم شکل مثلث متساوی الاضلاع

 1. صرفا برای تابلوهای ایست
 2. برای تابلوهای راهنما و هشدار برای خطرات ناشی از تعمیر و نگه داری
 3. صرفا برای رعایت حق تقدم
 4. برای تابلوهای دستوری و خدمات

جواب صحیح : 3

ادامه دارد…

موضوع مرتبط توصیه شده در مورد رنگ تابلوهای راهنمایی و رانندگی:

آزمون آیین نامه رانندگی(قبولی ۱۰۰٪)

 

4.2/5 - (18 امتیاز)
برنامه تست آیین نامه ۱۴۰۱

آزمون شبیه سازی شده که می توانید قبل از ازمون اصلی خودتان را محک بزنید

نوشته های مشابه

‫8 دیدگاه ها

 1. تشکر از شما کارشناسان سایت راهنمایی و رانندگی ، ….خوب بود. اگه همه ی ، سؤالات رو هم در یک صفحه،یا لینک ش رو هم،می ذاشتید، عالی تر میشد

 2. سلام دقیقا من که آزمون دادم از این سوالات که در مورد رنگ تابلو ها هست داخل سوالات بود.
  عالیه

 3. سلام یعنی تمام سوالاتی که در مورد رنگ تابلو ها هست شما گذاشتید ؟ اینها جز سوالات اصلی آیین نامه هست دیگه؟

  1. سلام تا به امروز تمام سوالاتی که در مورد رنگ تابلو ه ها در سوالات ایین نامه هست در این قسمت گذاشتیم .

 4. سلام عالی بود اگه سوالات همین بخشم بهش اضافه می کردید که عالیتر می شد
  باتشکر

 5. سلام و احترام سایتتون عالیه بیشتر بخش هاشو که در مورد یادگیری آیین نامه هست دیدم مطالب خوب و رایگانی در مورد ایین نامه و تابلو ها هست خدا خیرتون بده خیلی بهم کمک کرد
  بازم ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.