آزمون ایین نامه رانندگی شماره 13

آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی شماره 13

مدت زمانی که شما در هر آزمون وقت دارید که به سوالات پاسخ دهید 20 دقیقه می باشد در این زمان شما باید از این 30 سوال برای قبولی به 26 سوال پاسخ درست بدهید

یعنی از 4 سوال بیشتر اشتباه جواب دهید رد می شوید

در پایان آزمون نتیجه و درصد به شما نشان داده می شود همچنین در آخر پاسخ صحیح تمام سوالات به رنگ سبز می توانید مشاهده کنید

 

تعداد سوالات : 30 سوال

 


برگشت به آزمون آنلاین آیین نامه 1400