آزمون آنلاین ایین نامه رانندگی شماره 12

آزمون آنلاین امتحان آیین نامه رانندگی

شما در مدت 20 دقیقه زمان دارید به این 30 سواپاسخ بدهید

هر سوال یک امتیاز دارد (دقیق شبیه آزمون اصلی)

شما اگر بتوانید از این 30 سوال که مدت زمان آزمون 20 دقیقه هست به 26 سوال پاسخ درست بدهید قبول خواهید شد.

 

 

تعداد سوالات : 30 سوال

 


برگشت به آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی